Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

spol. Navy MAX, s.r.o., se sídlem Jelínkova 982/26, 616 00 Brno, IČ: 277 57 404, pro e-learningové služby poskytované touto společností

I.
Úvodní ustanovení

1/ Nebyly-li písemně sjednány podmínky jiné, upravují tyto obchodní podmínky pro e-learning služby poskytované spol. Navy MAX, s.r.o., se sídlem Jelínkova 982/26, 616 00 Brno, IČ: 277 57 404 (dále také jen jako „Navy MAX“ nebo „poskytovatel“), v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1) zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále jen „OP“) smluvní vztahy vznikající mezi společností Navy MAX, jako poskytovatelem a zájemcem o e-learning služby poskytované Navy MAX. OP jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytnutí e-learning služby (dále jen „smlouva“), přičemž objednání e-learning služby od Navy MAX objednavatel/zájemce potvrzuje bez výhrad a připomínek svůj souhlas s těmito OP. Odchylná ujednání obsažená ve smlouvě mají přednost před zněním těchto OP.

2/ E-learningovou službou se pro účely těchto OP rozumí vzdělávací proces prostřednictvím informační a komunikační technologie zejména prostřednictvím testů a video-školení, a to v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO).

II.
Uzavření smlouvy o poskytnutí e-learning služby

1/ Smlouva o poskytnutí e-learning služby je uzavřena na základě objednávky zájemce, a to její akceptací poskytovatelem, nebude-li písemně dohodnuto jinak.

2/ Objednávku je zájemce oprávněn učinit, není-li dále stanoveno jinak, písemně, e-mailem, případně vyplněním a odesláním objednávkového formuláře umístěného na webových stránkách poskytovatele: http://navymax.online-kurzy.cz/. Bude-li zájemce činit objednávku písemně nebo emailem, musí mít tato alespoň následující náležitosti:

  • identifikační údaje zájemce a poskytovatele,
  • specifikaci požadované e-learning služby včetně množství,
  • kontaktní údaje včetně e-mail adresy objednavatele.

3/ Akceptací objednávky se pro účely těchto OP rozumí:

a) potvrzení přijetí objednávky včetně souhlasu s objednávkou nebo
b) vystavením zálohové faktury poskytovatelem na objednané e-learning služby nebo
c) poskytnutí přihlašovacího jména a hesla, umožňujících přístup k objednané e-learning službě.

III.
Ceny

1/ Ceny e-learningových služeb jsou stanoveny v ceníku, který vydává a aktualizuje poskytovatel. Ceník s aktuálními cenami je dostupný na webových stránkách poskytovatele: http://navymax.online-kurzy.cz/. Ceny jsou v ceníku uvedeny bez DPH. DPH bude k ceně služby poskytnuté poskytovatelem připočteno v zákonem stanovené výši ke dni uskutečněného zdanitelného plnění.

2/ Ceny e-learningových služeb, které nejsou v ceníku uvedeny, jsou na vyžádání u poskytovatele.

3/ Uvedením e-learningové služby na objednávce zájemce potvrzuje, že se s ceníkem poskytovatele seznámil, a že je mu známa aktuální cena e-learningových služeb ke dni vystavení objednávky a s touto souhlasí.

IV.
Platební podmínky a fakturace

1/ Objednavatel je povinen uhradit cenu e-learningové služby řádně a včas.

2/ Splatnost ceny e-learningové služby nastává datem uvedeným v daňovém dokladu (dále jen“faktura“) vystaveném poskytovatelem, případně na vystavené zálohové faktuře. Datem uhrazení ceny e-learningové služby se rozumí den jejího připsání ve prospěch účtu poskytovatele.

V.
Poskytnutí přístupového jména a hesla

1/ Poskytovatel je povinen předat/zaslat objednavateli přístupové jméno a heslo, umožňující přístup k objednané e-learningové službě nejpozději do 3 dnů ode dne uhrazení ceny objednané e-learning služby, nebude-li dohodnuto jinak.

2/ Dojde-li k prodlení s termínem předání/zaslání z důvodů vyšší moci (vis major), která neumožní včasné předání/zaslání, bude dohodnut s objednavatelem nový termín plnění. V takovém případě se nejedná o prodlení poskytovatele.

VI.
Práva a povinnosti poskytovatele

1/ Poskytovatel je povinen zabezpečit, aby objednané e-learningové služby bylo možné prostřednictvím poskytnutého uživatelského jména a hesla čerpat/využít po dobu 60 dnů od poskytnutí uživatelského jména a hesla.

2/Poskytovatel je povinen po úspěšném absolvování e-learningové služby zpřístupnit objednavateli pod sděleným uživatelským jménem a heslem certifikát, potvrzující absolvování školení prostřednictvím e-learningové služby.

2/ Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, poruší-li objednavatel smlouvu podstatným způsobem. Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména prodlení s placením faktur (i zálohových) o více než 5 dní, neposkytnutí dostatečné součinnosti mající za následek nemožnost splnění závazků poskytovatele ve sjednaném termínu, množství a kvalitě.

VII.
Práva a povinnosti objednavatele

1/ Objednavatel je povinen řádně a včas uhradit sjednanou cenu objednaných e-learningových služeb.

2/ Objednavatel je oprávněn objednané a uhrazené e-learningové služby čerpat/využít nejpozději do 60 dnů ode dne, v němž bude objednavateli poskytnuto přihlašovací jméno a heslo, které jejich čerpání/využití umožňuje.

3/ Pro případ, že objednavatelem požadované e-learningové služby nebudou vyčerpány/využity v propadné lhůtě 60 dnů jak je tato specifikována v odst. 2 tohoto čl. OP, nemá objednavatel nárok na vrácení uhrazené ceny.

4/Objednavatel bere na vědomí, že v případě e-learning služby poskytované formou školících testů je poskytovatel povinen vydat/zpřístupnit certifikát, potvrzující absolvování školení když:

a) školící se osoba dosáhne v testu požadovaného počtu bodů nebo
b) školící se osoba, která nedosáhla požadovaného počtu bodů, kontaktovala konzultanta poskytovatele na tel. +420 739 570 507, s nímž absolvovala požadované školení.

Z důvodů právní jistoty a zpětné kontroly mezi objednavatelem a školící se osobou bere objednavatel na vědomí, že certifikát, potvrzující absolvování školení, je platný pouze po předchozím podpisu školící se osoby. Školící se osoba podpisem certifikátu potvrzuje, že všechny chybné odpovědi jí byly objasněny, všemu porozuměl a nemá další dotazy.

5/ Objednavatel není oprávněn postoupit pohledávky a/nebo převést závazky vyplývající ze smlouvy bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele.

VIII.
Prohlášení poskytovatele

1/Poskytovatel tímto prohlašuje, že je kompetentní k poskytování e-learningových služeb, které jsou předmětem smlouvy dle těchto OP a že má všechna potřebná oprávnění k takové činnosti.

2/ Zhotovitel dále prohlašuje, že odpovídá za správnost a aktuálnost e-learningových služeb s tím, že poskytnutá služba (školení) odpovídá platné a aktuální legislativě k datu realizace.

IX.
Odstoupení od smlouvy

1/ Odstoupit od smlouvy je možné z důvodů uvedených v zákoně, smlouvě a těchto OP. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení oznámení o odstoupení smluvní straně, které se odstoupení od smlouvy týká.

2/ Každá smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy, vstoupila-li druhá smluvní strana do likvidace nebo podala-li insolvenční návrh v důsledku svého úpadku. Toto právo trvá po prohlášení konkursu na majetek druhé smluvní strany po dobu, po kterou se může insolvenční správce vyjádřit, že smlouvu splní.

3/ Poskytovatel může bez ohledu na výše uvedené od smlouvy odstoupit v případě, že:
– v insolvenčním řízení bylo rozhodnuto o úpadku objednavatele, případně byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku,
– objednavatel porušil své závazky ze smlouvy podstatným způsobem.

X.
Smluvní pokuta a úrok z prodlení

1/ Ocitne-li se objednavatel v prodlení s úhradou ceny e-learningových služeb nebo její části o více jak 5 kalendářních dní, je povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč a dále smluvní úrok z prodlení 0,05 % denně z celé fakturované částky včetně DPH za každý započatý den prodlení s tím, že sjednaný smluvní úrok bude počítán od 6. kalendářního dne prodlení objednavatele. Pro účely těchto OP se prodlením s úhradou rozumí rovněž prodlení s úhradou zálohy na základě zálohové faktury vystavené poskytovatelem.

2/ Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.

XI.
Další ujednání

1/ Poskytovatel má vůči objednavateli právo na náhradu škody vzniklé nesplněním peněžitého dluhu i v případě, že je kryta úroky z prodlení. Ustanovení § 1971 občanského zákoníku se v tomto případě nepoužije.

2/ Při vydávání a předkládání dlužních úpisů a kvitancí se neuplatní domněnky, které stanoví občanský zákoník (jak je specifikováno níže), nýbrž platí jen to, co je v takovém dlužním úpisu, resp. kvitanci výslovně napsáno. Vydá-li poskytovatel potvrzení o splnění dluhu (kvitanci) týkající se pouze jistiny, neuplatní se domněnka podle § 1949 odst. 1 věty třetí občanského zákoníku, že bylo vyrovnáno také příslušenství pohledávky, není-li to v kvitanci výslovně uvedeno. Vystaví-li poskytovatel nebo předloží-li objednavatel při opakovaných plněních z téhož právního důvodu kvitanci na plnění splatné později, neuplatní se domněnka podle § 1950 občanského zákoníku, že objednavatel splnil také to, co bylo splatné dříve. Obdrží-li objednavatel dlužní úpis bez kvitance, neuplatní se domněnka podle § 1952 odst. 2 občanského zákoníku, že byl dluh splněn. Vydá-li poskytovatel objednavateli kvitanci nebo vrátí-li mu dlužní úpis, aniž by objednavatel dluh splnil, nedochází k prominutí tohoto dluhu. Je-li objednavatel vůči poskytovateli spoludlužníkem a vydá-li poskytovatel jednomu ze spoludlužníků kvitanci nebo vrátí-li mu dlužní úpis na celý dluh, neuplatní se domněnka podle § 1995 odst. 2 občanského zákoníku, že poskytovatel prominul dluh všem dlužníkům.

XII.
Doručování

1/ Smluvní strany se dohodly, že pro doručování veškerých písemných zásilek platí následující ujednání.

2/ Smluvní strany si budou doručovat písemnosti na jejich adresu uvedenou v záhlaví objednávky při doručování objednavateli a v záhlaví těchto OP při doručování poskytovateli, pokud si písemně prokazatelným způsobem neoznámí doručovací adresu jinou. Taková změna je účinná až okamžikem prokazatelného doručení písemného oznámení příslušné smluvní strany o změně doručovací adresy, pokud v něm není stanoveno datum pozdější.

3/ Smluvní strany konstatují, že nevyplývá-li ze smlouvy výslovně jinak, budou písemné dokumenty doručovat osobně, doporučenou poštovní zásilkou či kurýrem nebo e-mailem na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy. Smluvní strany se zavazují zajistit pravidelné přebírání pošty na svých doručovacích adresách.

XII.
Závěrečná ustanovení

1/ Objednavatel souhlasí s využitím osobních údajů pro interní potřeby poskytovatele, tj. vedení zákaznické databáze v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

2/ Objednavatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky k úhradě ceny e-learningových služeb, a že na něj nebyl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení a že jeho finanční situace nenasvědčuje tomu, že by takovýto návrh na něj mohl být podán.

3/ Závazkové vztahy mezi smluvními stranami, neupravené ve smlouvě nebo v těchto OP se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platném ke dni uzavření smlouvy.

4/ Objednatel souhlasí se zveřejněním názvu a kontaktní osoby v prezenčních materiálech poskytovatele.

5/ Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dnem 1. 9. 2015 a účinnosti nabývají dnem uzavření příslušné smlouvy, jejíž jsou součástí.

V Brně dne 1. 9. 2015

Navy MAX, s.r.o.
Ing. Rostislav Fiala
jednatel
v. r.